Cena Nadace Proměny 2016 / Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Dotazy ve II. kole architektonické soutěže v Plzni

Dotazy ve II. kole architektonické soutěže v Plzni
9. 8. 2016

V rámci harmonogramu architektonické soutěže na návrh obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni byl stanoven termín pro podávání dotazů ze strany soutěžících ve II. kole: 29. 7. 2016.

 

K uvedenému datu byly podány níže uvedené dotazy, k nimž připojujeme odpovědi.


Dotaz:
Školní autobus je pravidelná linka, anebo se jedná o příležitostné stání – např. odvoz dětí na školy v přírodě atd.? Je potřeba stání v obou směrech, anebo stačí v jednom?

Odpověď:
Jedná se o příležitostné stání (výlety, plavání apod.), stačí stání v jednom směru.
 

Dotaz:
Jak bude řešeno otvírání a zavírání klášterní zahrady pro veřejnost, kdo se o ni bude starat a jaká je představa o jejím provozování? Bude ustanoven správce, bude volně přístupná od–do, nebo všichni zainteresovaní budou mít klíče?

Odpověď:
Část klášterní zahrady určená pro veřejnost bude volně přístupná od–do, její provoz bude řešen návštěvním řádem s jasně danými pravidly. Otvírání/zavírání této části zahrady bude provádět konkrétní osoba – správce či zástupce kláštera (bude zpřesněno v době realizace zahrady) a úklid/údržbu bude zajišťovat město Plzeň, resp. MO Plzeň 2 – Slovany. Část zahrady určená pro Masarykovu ZŠ a Junáka bude přístupná pouze těmto organizacím (budou mít vlastní klíče). Část zahrady určená pro klášter bude přístupná výhradně bratrům dominikánům, kteří budou mít přístup do celé zahrady.
 

Dotaz:
Jak bude provozně řízen a využíván areál TJ Sokol?

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že areál TJ Sokol nebude řešen v rámci projektu, o systému jeho provozu a využití není ještě rozhodnuto (dle předpokladu bude stanoven až po provedení rekonstrukce areálu). Zatím je uvažována podobná forma provozu jako u klášterní zahrady, tzn., že bude ustanoven provozní řád, jenž zohlední využití areálu pro subjekty, které jej užívají dosud – pondělí až pátek Masarykova ZŠ (do 15 hodin) a TJ Sokol (odpoledne), v případě hřiště též sokolové, zejména dětské složky (úterý, středa, čtvrtek) a veřejnost.
 

Dotaz:
Jaká míra důležitosti se klade zachování kaštanů, resp. monokulturní zeleně? Vzhledem k tomu, že některé jsou málo hodnotné a existují stejně pěkné perspektivnější druhy, kterými by se daly nahradit?

Odpověď:
Dle vyjádření Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) musí návrh úprav respektovat stávající kvalitní, perspektivní dřeviny. Zachování sortimentu zeleně SVSMP nepožaduje, bude respektovat názor autora na jeho pojetí prostoru včetně výběru sortimentu pro výsadby stromů v nově ztvárněném území. SVSMP netrvá ani na zachování jírovců při obnově výsadeb, návrh úprav by měl však zohlednit skutečnost, že v současné době jírovce rostoucí na kraji zelené, travnaté plochy prokazují velmi dobrou vitalitu a jírovce rostoucí v asfaltových plochách – v chodnících (ve čtvercích) prokazují výrazně sníženou vitalitu, která se dále značně zhorší v případě výměny povrchů a zásahu do vedení podzemních sítí.
Z výsledků veřejného projednávání je zřejmé, že lidé si nepřejí plošnou výměnu stromů, protože by dle jejich názoru Jiráskovo náměstí ztratilo současné kouzlo „atmosféry historického místa“, které by z hlediska zeleně získalo opět až za několik desítek let. Občané uváděli, že jsou obecně srozuměni s problematikou stárnutí a obnovy zeleně, nicméně v Plzni z jejich pohledu dochází příliš často k „plošnému“ kácení stromů v ulicích a v případě Jiráskova náměstí by chtěli zvolit citlivější, byť náročnější přístup. Jelikož to byla pro občany v řešených tématech priorita, je i vyhlašovatelem soutěže a městským obvodem v případě potřeby odstranění stávajících stromů upřednostňována jejich postupná obměna, jak budou jednotlivé stromy odumírat.
 

Dotaz:
Objekt paneláku uprostřed Jiráskova náměstí a jeho okolí je v soukromých rukou. Jak s tímto pracovat a existuje nějaká dohoda s vlastníky tohoto pozemku?

Odpověď:
Jednotliví obyvatelé bytovky se zapojili do přípravy projektu (prostřednictvím plánovacích besed a dotazníkového šetření) jako běžní občané, nebylo však s nimi vedeno žádné jednání ohledně úpravy domu či jeho okolí (garáží apod.). Lze navrhnout ideovou úpravu místa (např. garážového domu), na základě takovýchto návrhů může MO Plzeň 2 – Slovany v budoucnu vstoupit s vlastníky domu do jednání o úpravě domu.
 

Dotaz:
V jakém rozsahu má být zpracován návrh vody a kanalizace?

Odpověď:
Musí se dodržet trasa stávajících inženýrských sítí a napojit se do nich. Protože jde primárně o výměnu rozvodů, není potřeba se jí zabývat v rámci architektonické soutěže (detailně to bude řešit až projektová dokumentace). Pokud by ale jednalo o odůvodněnou změnu, např. s ohledem na řešení retence vody v území apod., měla by být v architektonickém návrhu naznačena či popsána.
 

Dotaz:
Co v reálu obnáší zásobování kuželny v areálu TJ Sokol?

Odpověď:
Pro oddíl kuželek, který pořádá turnaje a soutěže, je třeba zajišťovat drobné občerstvení, z tohoto důvodu TJ Sokol požaduje dostupnost kuželny autem.
 

Dotaz:
Jaká je představa zapojení místních spolků do obnovy a následné údržby a využívání prostor nebo větší část bude na městě?

Odpověď:
Místní spolky, organizace a neformální skupiny (např. Pěstuj prostor, Masarykova ZŠ, Klášter dominikánů Plzeň, Akademie Nadání, Junák, Tady a teď, Církevní gymnázium, Maják Plzně, Plzeň zastávka) se zapojují do přípravy komunitních a kulturních akcí jako Víkend otevřených zahrad nebo Jiráskovo náměstí žije. Spolek Pěstuj prostor je zapojen do projektu jako jeden z jeho partnerů a koordinátor komunitní části.
U klášterní zahrady by měl fungovat model společné údržby, na které se budou podílet všechny zainteresované subjekty (MO Plzeň 2 – Slovany, Klášter dominikánů Plzeň, Masarykova ZŠ a Junák). Dále je předjednána spolupráce se sdružením Envic o údržbě ovocných stromů či péči o část klášterní zahrady určenou pro veřejnost.
Kompletní údržbu prostor mimo klášterní zahradu bude zajišťovat převážně město Plzeň / MO Plzeň 2 – Slovany.
 

Dotaz:
Je plánováno nějaké organizační propojení TJ Sokol a Masarykovy ZŠ?

Odpověď:
Organizační propojení TJ Sokol a Masarykovy ZŠ plánováno není, škola však v pracovní dny využívá hřiště v areálu TJ Sokol (vlastní hřiště nemá), a to pro tělesnou výchovu (v době vyučování) a pro školní družinu (od 14 do 15 hodin). 

 

 → Dotazy a odpovědi ze II. kola soutěže – ke stažení (pdf 181 kB)